ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم، ادب و معرفت را خدمت جامعه علمی کشور تبریک عرض می نماییم و امیدواریم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد.

چهارشنبه، 5 مهر 1402

معاونین پژوهشی ادوار مختلف

شیخ عبدالله ضیایی

معاون پژوهشی معهد

(مهر 1389 تا مهر 1393)

سید محمد شریف هاشمی

معاون پژوهشی معهد

(مهر 1393 تا مهر 1398)

شیخ عبدالغفار جاوید

معاون پژوهشی معهد

(مهر 1398 تا مهر 1402)

شیخ عبدالغفار جاوید

معاون پژوهشی معهد

(مهر 1402تا کنون)