ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم، ادب و معرفت را خدمت جامعه علمی کشور تبریک عرض می نماییم و امیدواریم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد.

سه‌شنبه، 5 تیر 1403

فرم های آموزشی معهد عالی

ردیف شماره عنوان فایل PDF فایل Word فایل راهنما
1   مشخصات فردی کارورز    
2   ارزشیابی کارورز    
3   فرم مشخصات فردی استعداد برتر    
4   معرفی نامه استعداد برتر    
5   معرفی مشاور طلبه استعداد برتر    
6   ارزشيابی استعداد برتر (پايان نيمسال اول)    
7   ارزشيابی استعداد برتر (پايان سال)    
8   خطه بحث (سال چهارم عالی)
9   طرح درس (اساتید)