پیام تبریک ریاست معهد به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1401-1400: ماه مهر بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم و معرفت را خدمت معاونین محترم معهد، مدیران و معاونین محترم اقسام، اعضای محترم هیأت علمی، کارمندان و طلاب عزیز تبریک عرض می نمایم. امیدوارم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد تا بتوانیم در راستای رسیدن به اهداف معهد عالی قدم برداریم.

چهارشنبه، 26 مرداد 1401

فرم های آموزشی معهد عالی

ردیف شماره عنوان فایل PDF فایل Word فایل راهنما
1   مشخصات فردی کارورز    
2   ارزشیابی کارورز    
3   فرم مشخصات فردی استعداد برتر    
4   معرفی نامه استعداد برتر    
5   معرفی مشاور طلبه استعداد برتر    
6   ارزشيابی استعداد برتر (پايان نيمسال اول)    
7   ارزشيابی استعداد برتر (پايان سال)    
8   خطه بحث (سال چهارم عالی)
9   طرح درس (اساتید)