ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم، ادب و معرفت را خدمت جامعه علمی کشور تبریک عرض می نماییم و امیدواریم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد.

چهارشنبه، 6 تیر 1403

فرم های اداری معهد عالی

ردیف شماره عنوان فایل PDF فایل Word فایل راهنما
1

نمونه فرم شماره: 1- (م الف م)- 1397/8

جدول پیگیری کارهای اداری با جهات مختلف  
2

نمونه فرم شماره: 2- (م الف م)- 1397/8

لیست مشخصات پرسنل  
3

نمونه فرم شماره: 3- (م الف م)- 1397/8

لیست مشخصات طلاب  
4

نمونه فرم شماره: 4- (م الف م)- 1397/8

لیست مشخصات دانش آموختگان  
5

نمونه فرم شماره: 5- (م الف م)- 1397/8

فرم مشخصات فردی پرسنل  
6

نمونه فرم شماره: 6- (م الف م)- 1397/8

لیست صدور و تحویل کارنامه پایان دوره  
7

نمونه فرم شماره: 7- (م الف م)- 1397/8

لیست ثبت غیبت کلی اساتید  
8

نمونه فرم شماره: 8- (م الف م)- 1397/8

لیست ثبت غیبت فردی اساتید  
9

نمونه فرم شماره: 9- (م الف م)- 1397/8

لیست ثبت غیبت فردی طلاب  
10

نمونه فرم شماره: 10- (م الف م)- 1397/8

برگ آخرین وضعیت تحصیلی طلاب  
11

نمونه فرم شماره: 11- (م الف م)- 1397/8

فرم تقاضای مرخصی پرسنل  
12

نمونه فرم شماره: 12- (م الف م)- 1397/8

فرم تقاضای مرخصی طلاب  
13

نمونه فرم شماره: 13- (م الف م)- 1397/8

چک لیست بررسی پرونده فردی پرسنل  
14

نمونه فرم شماره: 14- (م الف م)- 1397/8

چک لیست بررسی پرونده فردی طلاب  
15

نمونه فرم شماره: 15- (م الف م)- 1397/8

چک لیست بررسی پرونده کلی پرسنل  
16

نمونه فرم شماره: 16- (م الف م)- 1397/8

چک لیست بررسی پرونده کلی طلاب  
17

نمونه فرم شماره: 17- (م الف م)- 1397/8

لیست ثبت اموال قسم  
18

نمونه فرم شماره: 18- (م الف م)- 1397/8

لیست ثبت اموال قسم  
19

نمونه فرم شماره: 19- (م الف م)- 1397/8

لیست ثبت اموال قسم  
20

 

نمونه فرم شماره: 20- (م الف م)- 1397/8

فرم پذیرش طلاب (ویژه برادران)  
فرم پذیرش طلاب (ویژه خواهران)  
21

نمونه فرم شماره: 21- (م الف م)- 1397/8

صورتجلسه برگزاری امتحانات  
22

نمونه فرم شماره: 22- (م الف)- 1397/8

صورتجلسه دفاعیه پایان نامه تحصیلی (مقطع کارشناسی)  
23

نمونه فرم شماره: 23- (م الف م)- 1397/8

فرم درخواست عضویت و افزایش پاره سهم مشارکت صندوق ذخیره پرسنل  
24

نمونه فرم شماره: 24- (م الف م)- 1401/8

فرم درخواست قرض الحسنه ار صندوق ذخیره پرسنل  
25

نمونه فرم شماره: 25- (م الف)- 1397/8

صورتجلسه مصاحبه حضوری پذیرش طلاب  
26

نمونه فرم شماره: 26- (م الف م)- 1397/8

لیست ثبت ایاب و ذهاب  
27

نمونه فرم شماره: 27- (م الف م)- 1397/8

لیست ثبت جلسات  
28

نمونه فرم شماره: 28- (م الف م)- 1397/8

لیست ثبت انجام مأموریت های اداری  
29

نمونه فرم شماره: 29- (م الف م)- 1397/8

فرم تعیین وضعیت استخدامی پرسنل اداری  
30

نمونه فرم شماره: 30- (م الف م)- 1397/8

فرم تعیین وضعیت استخدامی پرسنل اداری  
31

نمونه فرم شماره: 31- (م الف م)- 1397/8

فرم تعیین وضعیت استخدامی پرسنل اداری  
32

نمونه فرم شماره: 32- (م الف م)- 1397/8

فرم تعیین وضعیت استخدامی پرسنل اداری  
33

نمونه فرم شماره: 33- (م الف م)- 1397/8

فرم تخصیص گروه پرسنل اداری  
34

نمونه فرم شماره: 34- (م الف م)- 1397/8

فرم گزارش عملکرد معاونین اداری و مالی اقسام