پیام تبریک ریاست معهد به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1401-1400: ماه مهر بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم و معرفت را خدمت معاونین محترم معهد، مدیران و معاونین محترم اقسام، اعضای محترم هیأت علمی، کارمندان و طلاب عزیز تبریک عرض می نمایم. امیدوارم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد تا بتوانیم در راستای رسیدن به اهداف معهد عالی قدم برداریم.

چهارشنبه، 26 مرداد 1401

فرم های اداری معهد عالی

ردیف شماره عنوان فایل PDF فایل Word فایل راهنما
1

فرم شماره: 1- (م الف م)- 1397/8

جدول پیگیری کارهای اداری با جهات مختلف  
2

فرم شماره: 2- (م الف م)- 1397/8

لیست مشخصات پرسنل  
3

فرم شماره: 3- (م الف م)- 1397/8

لیست مشخصات طلاب  
4

فرم شماره: 4- (م الف م)- 1397/8

لیست مشخصات دانش آموختگان  
5

فرم شماره: 5- (م الف م)- 1397/8

فرم مشخصات فردی پرسنل  
6

فرم شماره: 6- (م الف م)- 1397/8

لیست صدور و تحویل کارنامه پایان دوره  
7

فرم شماره: 7- (م الف م)- 1397/8

لیست ثبت غیبت کلی اساتید  
8

فرم شماره: 8- (م الف م)- 1397/8

لیست ثبت غیبت فردی اساتید  
9

فرم شماره: 9- (م الف م)- 1397/8

لیست ثبت غیبت فردی طلاب  
10

فرم شماره: 10- (م الف م)- 1397/8

برگ آخرین وضعیت تحصیلی طلاب  
11

فرم شماره: 11- (م الف م)- 1397/8

فرم تقاضای مرخصی پرسنل  
12

فرم شماره: 12- (م الف م)- 1397/8

فرم تقاضای مرخصی طلاب  
13

فرم شماره: 13- (م الف م)- 1397/8

چک لیست بررسی پرونده فردی پرسنل  
14

فرم شماره: 14- (م الف م)- 1397/8

چک لیست بررسی پرونده فردی طلاب  
15

فرم شماره: 15- (م الف م)- 1397/8

چک لیست بررسی پرونده کلی پرسنل  
16

فرم شماره: 16- (م الف م)- 1397/8

چک لیست بررسی پرونده کلی طلاب  
17

فرم شماره: 17- (م الف م)- 1397/8

لیست ثبت اموال قسم  
18

فرم شماره: 18- (م الف م)- 1397/8

لیست ثبت اموال قسم  
19

فرم شماره: 19- (م الف م)- 1397/8

لیست ثبت اموال قسم  
20

 

فرم شماره: 20- (م الف م)- 1397/8

فرم پذیرش طلاب (ویژه برادران)  
فرم پذیرش طلاب (ویژه خواهران)  
21

فرم شماره: 21- (م الف م)- 1397/8

صورتجلسه برگزاری امتحانات  
22

فرم شماره: 22- (م الف)- 1397/8

صورتجلسه دفاعیه پایان نامه تحصیلی (مقطع کارشناسی)  
23

فرم شماره: 23- (م الف م)- 1397/8

فرم درخواست عضویت و افزایش پاره سهم مشارکت صندوق ذخیره پرسنل  
24

فرم شماره: 24- (م الف م)- 1397/8

فرم ضمانت و درخواست قرض الحسنه ار صندوق ذخیره پرسنل  
25

فرم شماره: 25- (م الف)- 1397/8

صورتجلسه مصاحبه حضوری پذیرش طلاب  
26

فرم شماره: 26- (م الف م)- 1397/8

لیست ثبت ایاب و ذهاب  
27

فرم شماره: 27- (م الف م)- 1397/8

لیست ثبت جلسات  
28

فرم شماره: 28- (م الف م)- 1397/8

لیست ثبت انجام مأموریت های اداری  
29

فرم شماره: 29- (م الف م)- 1397/8

فرم تعیین وضعیت استخدامی پرسنل اداری  
30

فرم شماره: 30- (م الف م)- 1397/8

فرم تعیین وضعیت استخدامی پرسنل اداری  
31

فرم شماره: 31- (م الف م)- 1397/8

فرم تعیین وضعیت استخدامی پرسنل اداری  
32

فرم شماره: 32- (م الف م)- 1397/8

فرم تعیین وضعیت استخدامی پرسنل اداری  
33

فرم شماره: 33- (م الف م)- 1397/8

فرم تخصیص گروه پرسنل اداری  
34

فرم شماره: 34- (م الف م)- 1397/8

فرم گزارش عملکرد معاونین اداری و مالی اقسام