ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم، ادب و معرفت را خدمت جامعه علمی کشور تبریک عرض می نماییم و امیدواریم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد.

سه‌شنبه، 5 تیر 1403

معاونت تحقیق، برنامه ریزی و توسعه معهد

تعریف:

معاونت تحقیق، برنامه ریزی و توسعه یکی از معاونت های معهد عالی است که از طریق تحقیق به ارائه طرح و برنامه جهت ارتقاء و توسعه معهد اقدام می نماید.

اهداف:

1- توسعه کیفی و کمی معهد عالی.

2- توانمند سازی نیروی انسانی.