پیام تبریک ریاست معهد به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1401-1400: ماه مهر بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم و معرفت را خدمت معاونین محترم معهد، مدیران و معاونین محترم اقسام، اعضای محترم هیأت علمی، کارمندان و طلاب عزیز تبریک عرض می نمایم. امیدوارم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد تا بتوانیم در راستای رسیدن به اهداف معهد عالی قدم برداریم.

چهارشنبه، 26 مرداد 1401

معاونت تحقیق، برنامه ریزی و توسعه معهد

تعریف:

معاونت تحقیق، برنامه ریزی و توسعه یکی از معاونت های معهد عالی است که از طریق تحقیق به ارائه طرح و برنامه جهت ارتقاء و توسعه معهد اقدام می نماید.

اهداف:

1- توسعه کیفی و کمی معهد عالی.

2- توانمند سازی نیروی انسانی.