ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم، ادب و معرفت را خدمت جامعه علمی کشور تبریک عرض می نماییم و امیدواریم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد.

چهارشنبه، 2 خرداد 1403

معاونت اداری و مالی معهد

تعریف:

معاونت اداری و مالی یکی از معاونت های معهد عالی است که مرجع تصمیم گیری و ساماندهی امور اداری و مالی معهد می باشد.

اهداف:

1- استفاده بهینه از نیروهای انسانی و منابع مالی.

2- ارتقاء و توانمند سازی نیروهای اداری معهد.

3- تقویت بنیه اداری و پشتوانه مالی معهد.

4- افزایش رضایت مندی پرسنل معهد.