ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم، ادب و معرفت را خدمت جامعه علمی کشور تبریک عرض می نماییم و امیدواریم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد.

چهارشنبه، 2 خرداد 1403

اولین دوره از مجموعه قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب معهد در قالب کتاب انتشار یافت.

اولین دوره از مجموعه قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب معهد در قالب کتاب انتشار یافت.