شورای معهد

تعریف:

شورای معهد بالاترین نهاد تصمیم گیری بعد از مجلس معهد می باشد.

اهداف:

1- خروج از حالت خلأ تصمیم گیری و تشخیص به موقع مشکلات و ارائه راه حل مناسب.

2- اشراف بر فعالیت های معهد.

وظایف شورای معهد:

1- بررسی و تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل ها و ارائه آنها به مجلس معهد جهت تصویب نهایی.

2- بررسی پیشنهادات و انتقادات.

3- بررسی مشکلات ارجاع شده و ارائه ی راه حل مناسب.

4- قضاوت و حل و فصل دعاوی و اختلافات اعضای معهد و صدور حکم و ارائه آن به مجلس در صورت اعتراض.

5- بررسی و تصویب ایجاد رشته های جدید و پیشنهاد آن به مجلس معهد جهت تصویب نهایی.

6- تهیه گزارش عملکرد سالانه جهت ارائه به مجلس معهد.

7- تهیه و تصویب تقویم سال و تصمیم گیری در مورد هر گونه تغییر در آن.

اعضاء:

1- رئیس معهد عالی.

2- معاونت های معهد.

3- مدیران رشته های تحصیلی.

4- رؤسای مجتمع هایی که در آن ها دوره عالی برگزار می گردد.

5- مدیر تحصیلات تکمیلی.

6- نماینده هیأت علمی هر قسم و نماینده هیأت علمی تحصیلات تکمیلی.

رئیس شورای معهد:

رئیس معهد رئیس شورا می باشد.

وظایف رئیس شورا:

1- رئیس شورا در اولین نشست از میان اعضاء فردی را به عنوان معاون و دیگری را به عنوان منشی جهت تأیید معرفی می نماید.

2- بررسی پیشنهادها و تنظیم دستور کار جلسه.

3- تشکیل و اداره ی جلسه های عادی و فوق العاده.

تبصره 1- برگزاری جلسه های عادی در هر نیمسال 2 بار.

تبصره 2- در صورت تقاضای رئیس شورای معهد یا اکثریت اعضاء شورا، جلسه فوق العاده تشکیل می گردد.

تبصره 3- جلسه های شورا با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با تأیید اکثریت نسبی حاضرین به تصویب می رسد.

4- ابلاغ صورت جلسه ها، مصوبات و پی گیری اجرای آن.

وظایف معاون:

1- تمامی وظایف رئیس در صورت غیاب به عهده معاون می باشد.

2- انجام وظایفی که از طرف رئیس به ایشان محول می گردد.

وظایف منشی:

1- تهیه و تکثیر دستور کار جلسه و ارسال آن به اعضاء.

2- تهیه و تکثیر صورت جلسه ها و مصوبات و ارسال آن به اعضاء.

3- ثبت و بایگانی صورت جلسه ها و مصوبات و نامه ها.

4- ابلاغ زمان و مکان برگزاری جلسه به اعضاء.