سمت های مدیریتی معهد عالی
سمتنام و نام خانوادگینام پدرسال تولدطرق ارتباطیتصویر

رئیس

معهد

سید حسن

صدیقی

سید عبدالرحیم1342

تلفن دفتر: 07152517333 داخلی: 2

تلفن همراه: 09177818952
 

معاون

اداری و مالی

معهد

علی

رحیمی زاده

حسین1362

تلفن دفتر: 07152517333 داخلی2

تلفن همراه: 09177624493

ali.rahimizadeh1362@yahoo.com

 

معاون

آموزشی

معهد

ابراهیم

استائی

محمد صالح
1361

تلفن دفتر: 07152517333 داخلی: 115

تلفن همراه: 09171990190

 

 معاون

پژوهشی

معهد

عبدالغفار

جاوید

علی1359

تلفن همراه: 09178635090

 

معاون

امور طلاب

معهد

سید عقیل

صدیقی

سید عبدالحمید1343

تلفن دفتر: 07152517333 داخلی: 115

تلفن همراه: 09171811329
 

معاون

تحقیق، برنامه ریزی و توسعه

معهد

فاروق رحیمی

    

مدیر قسم

شریعت برادران

اوز

خلیل

بویه

عبدالله1346

تلفن دفتر: 07152517444

تلفن همراه: 09173813969

khalilbooyeh@gmail.com

 

 مدیر قسم

شریعت خواهران

خنج

سیدحبیب الله

صدیقی

سیدعبدالرحیم1344

تلفن دفتر: 07152627413

تلفن همراه: 09171804388

ovishabib@yahoo.com

 

 مدیر قسم

دعوت و اصول دین

بندرعباس

عبدالله

ضیایی

محمد1355

تلفن دفتر: 07633336715

تلفن همراه: 09173679067

ziaei55@gmail.com

 

مدیر قسم

تفسیر

بندرلنگه

اسحاق

محمدی

محمد امین1341

تلفن دفتر: 07644244033

تلفن همراه: 09177626741
 

مدیر قسم

قراآت

لطیفی لارستان

هاشم

دهقان

محمد1362

تلفن دفتر: 07152412742

تلفن همراه: 09171851761

qeraatlatifi.k@gmail.com

 

مدیر قسم

إعداد الأئمه والخطباء

پارسیان

دکتر محمود

خردو

محمد1361

تلفن دفتر: 07644653300

تلفن همراه: 09120260113

 

مدیر تحصیلات تکمیلی

خنج

دکتر محمد

ابونجمی

عبدالرزاق1352

تلفن دفتر: 07152622689

تلفن همراه: 09173821466

arefaboonajmi@yahoo.com