معاونت های معهد عالی

معهد دارای 5 معاونت می باشد:

1. معاونت اداری و مالی.

2. معاونت آموزشی.

3. معاونت پژوهشی.

4. معاونت امور طلاب.

5. معاونت تحقیق، برنامه ریزی و توسعه.

معاونت ها می توانند برای انجام وظایف خود زیر مجموعه هایی را برای خود تعریف کنند.

* به دلیل گستردگی این معاونت ها برای آنها منوی مستقل طراحی شده است که جهت اطلاع بیشتر می توانید به آنجا مراجعه نمایید.