هیأت ممیزه

تعریف:

نهادی است که مسئولیت ارزشیابی علمی اساتید (ارتقاء و تشخیص رکود علمی) و دست آورد های علمی را به عهده دارد.

اهداف:

1. بررسی علمی و دقیق فعالیت های پژوهشی.

2. ایجاد رقابت و تنافس در میان اساتید در فعالیت های علمی.

وظایف:

1. رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صلاحیت علمی داوطلبان ورود به خدمت در مرتبه مربی.

2. ارتقاء اعضای هیات علمی به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی.

3. ارزیابی کیفیت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی اعضای هیات علمی معهد.

4. بررسی و تایید مقالات علمی اساتید و اعطای مجوز برای چاپ در مجله پژوهشی معهد.

5. تشخیص رکود علمی اساتید و تصمیم گیری در این مورد طبق ضوابط.

اعضاء:

1. رئیس معهد.

2. معاون آموزشی معهد.

3. معاون پژوهشی معهد.

4. یک نفر از اعضای هیات علمی از هر رشته.

5. مدیر تحصیلات تکمیلی.

توجه: معهد دارای یک مجله پژوهشی خواهد بود که در هر نیمه منتشر خواهد شد. مقالات علمی اساتید توسط هیأت ممیزه مورد تحکیم قرار خواهد گرفت و مقالاتی که از استاندارد های بحث علمی بر خوردار بوده و از جهت علمی دارای مطالب جدید باشند در این مجله به چاپ خواهد رسید. این مجله زیر نظر معاونت پژوهشی اداره می شود.