ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم، ادب و معرفت را خدمت جامعه علمی کشور تبریک عرض می نماییم و امیدواریم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد.

یک‌شنبه، 10 مهر 1401

تقویم برگزاری جلسات - سال تحصیلی: 1402-1401

تقویم برگزاری جلسات - سال تحصیلی: 1402-1401