ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم، ادب و معرفت را خدمت جامعه علمی کشور تبریک عرض می نماییم و امیدواریم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد.

یک‌شنبه، 10 مهر 1401

اسامی پذیرفته شدگان نهایی مقطع فوق لیسانس سال تحصیلی: 1401-1400

اسامی پذیرفته شدگان نهایی مقطع فوق لیسانس سال تحصیلی: 1401-1400

اسامی پذیرفته شدگان نهایی مقطع فوق لیسانس سال تحصیلی: 1401-1400

رشته شریعت
ردیف
نام خانوادگی
نام
نام پدر
1 امینی
مسعود عباس
2 عباس نیا
برهان صلاح الدین
3 انصاری
شهاب حاتم
4 رضایی سید حمزه سید رضا
5 خوشابی محمد عبدالله
6 خانه باز عبدالله سیف الله

 

رشته دعوت

ردیف
نام خانوادگی
نام
نام پدر
1 برونس مسعود محمد صدیق
2 نعمتی عایشه محمود
3 بار فاطمه عبدالرحمن
4 بحرپیما
محمد محمود
5 محمدی بدر عبدالله
6 یوازی صفیه محمد

 

رشته تفسیر
ردیف
نام خانوادگی
نام
نام پدر
1 رسوار نوح محمد
2 خواجه پور محمد عبدالجبار
3 پشام
لطیفه محمد رشاد
4  اسلامی سوزایی میر علی احمد
5 رنجبر لاوری رقیه محمد
6 محمدی نژاد صبریه عبدالله