اطلاعیه ها

اسامی پذیرفته شدگان جهت دعوت به مصاحبه علمی مقطع فوق لیسانس ـ سال تحصیلی 01-1400

به اطلاع داوطلبین ثبت نام در مقطع فوق لیسانس معهد عالی می رساند:اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی جهت دعوت به مرحله مصاحبه علمی به شرح ذیل می باشد: رشته شریعترشته تفسیررشته دعوتمسعود امینی  نوح رسوار  مسعود برونوسزینب خرمفاطمه بار* برگزاری مصاحبه: زمان: پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۹ صبحمکان: مجتمع ادامه