اسامی پذیرفته شدگان نهایی دوره فوق لیسانس سال تحصیلی 01-1400

اسامی پذیرفته شدگان نهایی دوره فوق لیسانس سال تحصیلی 01-1400

رشته شریعت
ردیف
نام خانوادگی
نام
نام پدر
1امینی
مسعودعباس
2عباس نیا
برهانصلاح الدین
3انصاری
شهابحاتم
4رضایی سید حمزهسید رضا
5خوشابی محمدعبدالله
6خانه باز عبداللهسیف الله

 

رشته دعوت

ردیف
نام خانوادگی
نام
نام پدر
1برونس مسعودمحمد صدیق
2نعمتی عایشهمحمود
3بار فاطمهعبدالرحمن
4بحرپیما
محمدمحمود
5محمدی بدرعبدالله
6یوازی صفیهمحمد

 

رشته تفسیر
ردیف
نام خانوادگی
نام
نام پدر
1رسوار نوحمحمد
2خواجه پور محمدعبدالجبار
3پشام
لطیفهمحمد رشاد
4 اسلامی سوزایی میر علیاحمد
5رنجبر لاوری رقیهمحمد
6محمدی نژادصبریهعبدالله