محکمات و متشابهات یا آیات اصلی و فرعی

 

 عنوان مقالهمحکمات و متشابهات یا آیات اصلی و فرعی
  نویسنده

عبدالظاهر سلطانی (استادیار معهد عالی)

 محل نشرمجله پژوهش های دینی
 سال نشر سال اول / بهار و تابستان 1394 / شماره 1
 صفحاتصفحات 90 الی 106 (17 صفحه)
 فرمتpdf
کلید واژه ها

محکمات، متشابهات، أم الکتاب، فتنه، تأویل.

المحكمات، المتشابهات، ام الكتاب، الفتنة، الت أویل.

certainties, the allegorical, OmolKetab, sedition, interpretation.

 

دریافت فایل:

فارسی (کامل)

عربی ( چکیده)

العربیة (الملخص)

 انگلیسی (چکیده)

(English (Abstract