مجله پژوهش های دینی شماره 4
عنوان مجلهپژوهش های دینی (دوفصلنامه داخلی)
صاحب امتیازمعهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران
مدیر مسئولعبدالغفار جاوید
سردبیر و ویراستار علمی
دکتر ابراهیم زارعی فر
مدیر داخلیمسلم محمودی
کارشناسزلیخا احدی فرد
هیأت تحریریهاسماعیل احمدی (عضو هیأت علمی معهد عالی) ، دکتر عبدالله بازماندگان (استادیار معهد عالی)، سید عبدالله منصوری (عضو هیأت علمی معهد عالی)، محمد امین امینی (عضو هیأت علمی معهد عالی)، دکتر ابراهیم زارعی فر (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی)، سعد الدین صدیقی (استادیار معهد عالی)، سید محمد شریف هاشمی (عضو هیأت علمی معهد عالی)
شماره و سال چاپسال دوم ـ پاییز و زمستان 1395 ـ شماره 4
دانلود فایل