مجله پژوهش های دینی شماره 1
عنوان مجلهپژوهش های دینی (دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی داخلی)
صاحب امتیازمعهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران
مدیر مسئولعبدالظاهر سلطانی
سردبیردکتر ابراهیم زارعی فر
مدیر داخلیمسلم محمودی
مدیر اجراییزلیخا احدی فرد
هیأت تحریریهاسماعیل احمدی (عضو هیأت علمی معهد عالی) ، دکتر عبدالله بازماندگان (استادیار معهد عالی)، عبدالظاهر سلطانی (استادیار معهد عالی)، سید عبدالرئوف منصوری (عضو هیأت علمی معهد عالی)، محمد امین امینی (عضو هیأت علمی معهد عالی)، دکتر ابراهیم زارعی فر (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی) سعد الدین صدیقی (استادیار معهد عالی)، سید محمد شریف هاشمی (عضو هیأت علمی معهد عالی)
شماره و سال چاپسال اول ـ بهار و تابستان 1394 ـ شماره 1
دانلود فایل