کفر و تکفیر در قرآن و سوء برداشت از آن

 

 عنوان مقالهکفر و تکفیر در قرآن و سوء برداشت از آن
  نویسندهدکتر محمد ابونجمی (استادیار معهد عالی)
 محل نشرمجله پژوهش های دینی
 سال نشر سال اول / بهار و تابستان 1394 / شماره 1
 صفحاتصفحات 9 الی 30 (22 صفحه)
 فرمتpdf
کلید واژه ها

کفر، کافر، تکفیر، ایمان، مؤمن.

الکفر، الکافر، التکفیر، الإيمان، المؤمن.

heresy, heretic, excommunication, belief, believer.

 

دریافت فایل:

فارسی (کامل)

عربی ( چکیده)

العربیة (الملخص)

 انگلیسی (چکیده)

(English (Abstract