ریاست معهد

تعریف:

عالی ترین مرجع اجرایی در معهد می باشد و در حدود اختیاراتی که مجلس معهد مطابق اساسنامه و آیین نامه های اجرایی به وی تفویض می کند مجری مصوبات می باشد.

هدف:

هدف از انتخاب رئیس معهد تحقق مدیریت علمی معهد از طریق بکارگیری تلاش زیر مجموعه (مدیران) بعد از ایجاد رغبت و تمایل آنها برای انجام مسئولیت می باشد.

وظایف:

1. تلاش در تحقق رسالت و اهداف معهد.

2. نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی ، فرهنگی ، دانشجویی ، اداری و مالی و امور خدمات علمی.

3. نظارت بر خط مشی اجرایی معهد در قالب سیاست های علمی ، آموزشی  و پژوهشی.

4. نظارت بر حسن اجرای فعالیت های جاری معهد و پیگیری اشکالات و تخلفات احتمالی و ارجاع آنها به مجلس معهد.

5. نظارت بر اجرای مصوبات و آیین نامه ها و بخشنامه های صادره از سوی مجلس معهد.

6. تهیه و پیشنهاد سیاست ها و خط مشی های کلی برای طرح در مجلس معهد با هماهنگی معاونت تحقیق، برنامه ریزی و توسعه.

7. تهیه گزارش عملکرد سالانه ی معهد و ارائه آن به مجلس معهد جهت بررسی.

8. پیشنهاد عزل و نصب معاونت ها به مجلس معهد.