مجلس معهد

تعریف:

مجلس معهد عالیترین مرجع تصمیم گیری در معهد می باشد.

اهداف:

1. مشارکت تمامی اعضاء در تصمیم گیری های مهم.

2. مشارکت تمامی اعضاء معهد در اجرای جمعی مصوبات و انجام مسئولیت ها.

وظایف:

1. تصویب نهایی اساسنامه و آیین نامه های اجرایی پس از تصویب آن در شورای معهد.

2. تعیین رسالت، چشم انداز و سیاست های کلی معهد.

3. تصویب بودجه و تراز نامه ی پیشنهادی مدیر معهد.

4. بررسی احکام  شورای معهد در مورد حل و فصل دعاوی و اختلافات اعضای معهد در صورت اعتراض.

5. برنامه ریزی برای تأمین هزینه های جاری معهد.

6. انتخاب و عزل رئیس مجلس معهد و رئیس معهد.

7. انتخاب و عزل مدیران اقسام که به پیشنهاد قسم مربوطه و تصویب مجلس صورت می گیرد.

8. انتخاب و عزل معاونت ها که به پیشنهاد رئیس معهد و تصویب مجلس صورت می گیرد.

9. رای اعتماد به اعضای پیشنهادی شورای معهدجهت استخدام در معهد عالی.

10. تصویب ایجاد رشته جدید به پیشنهاد شورای معهد.

11. استماع گزارش عملکرد سالانه معهد توسط رئیس معهد.

اعضاء:

1. رئیس معهد.

2. معاونت ها.

3. مدیران هر رشته.

4. تمامی اعضای هیات علمی رشته ها.

5. رؤسای مجتمعی که در آن دوره عالی وجود دارد.