اهداف و رسالت معهد عالی

* رسالت معهد:

معهد عالی مؤسسه ای است علمی، تربیتی، اجتماعی، پویا و مستقل که با تکیه بر نیروی انسانی متعهد و توانمند و در حد امکانات خود، می کوشد خدمات دینی را به جامعه ارائه نماید.

معهد با درک فرصت های موجود در جامعه و شناخت موانع محیطی تلاش می کند با توجه به حقِ برخورداری از فعالیت های دینی و فرهنگی مصرح در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران به شناسایی استعدادهای تأثیر گذار در جامعه و پرورش متخصصان علوم شرعی (متصف به علم و تزکیه و آشنا به مسائل روز) در رشته های مختلف و مورد نیاز اقدام نموده و از این طریق به ساماندهی فعالیت های دینی در جامعه بپردازد.

تأکید بر اصل ارتقای کیفیت، تثبیت شخصیت و ترفیع جایگاه معهد در مراکز علمی داخل و خارج، در اولویت کاری مسئولین معهد قرار دارد.

 

* اهداف کلی معهد:

1) اعتقادی:

الف)  خودشناسی، خداشناسی و تقویت مبانی اعتقادی و ایجاد روحیه حقیقت جویی.

ب) تقویت ایمان و گسترش بینش دینی با محوریت کتاب و سنت، بدور از بدعت و خرافات.

2) علمی فرهنگی:

الف) تربیت عالمانی متخصص در علوم اسلامی تا رسیدن آنها به درجه اجتهاد.

ب) آشنایی جامعه با معارف اسلامی در پرتو کتاب و سنت با بهره گرفتن از تجارب علماء گذشته.

ج) پرورش روحیه اعتماد به نفس و استقلال شخصیت علمی با ایجاد روحیه تفکر، تحقیق و خلاقیت.

3) دعوی:

الف) تبلیغ شریعت اسلامی و پاسخگوئی به شبهات بر اساس حکمت.

ب ) گسترش و تعمیق روحیه اسلامی در جامعه با حاکمیت دین در زندگی فردی و اجتماعی.

4) اخلاقی:

الف) تزکیه و تهذیب افراد جامعه با تقویت مبانی اخلاقی و پر رنگ نمودن  آداب و سنن اسلامی در جامعه و ایجاد روحیه احتراز از آداب و رسوم منحطّ و خرافی.

ب)  ایجاد روحیه مشورت و ترجیح مصالح جمع بر فرد با پرهیز از اعمال سلایق فردی و تک محوری.