هیأت مؤسس معهد عالی

اعضای هیأت مؤسس:
 

آقایان:

1- شیخ عبدالکریم محمدی 2- شیخ عبدالعزیز قاضی‌زاده 3- سید محمد یوسف وخشوری 4- سید حیدر کاملی 5- شیخ عبدالوهاب ضیایی 6- شیخ محمد صالح انصاری 7- شیخ سعدالدین صدیقی 8- شیخ محمد صدیق قربانی 9- سید عقیل صدیقی 10- سید احمد هاشمی 11- سید احمد یگانه قلاتی 12- سید حسن صدیقی 13- سید حبیب الله صدیقی 14- شیخ عبدالله منصوری

که در مورخه‌ی 29/06/1382 با توجه به ضرورت تشکیل «المعهد العالی للدراسات الإسلامیة»، نسبت به تأسیس آن اقدام نمودند.