معرفی معاونت تحقیق، برنامه ریزی و توسعه معهد

تعریف:

مرجع اصلی تصمیم سازی ، پیشرفت و ارتقای کیفیت در معهد بوده و رسالت آن این است که معهد را به سطح استانداردهای بین المللی و فراتر از آن برساند که به پیشنهاد رئیس معهد و تصویب مجلس انتخاب    می گردد.

اهداف:

1. ایجاد نگاه آتی نگر ، فرهنگ اتقان و احسان و اهتمام به پیشرفت همه جانبه.

2. ارتقای کیفیت و ایجاد پیشرفت مستمر در امور اداری معهد.

3. به روز رسانی معهد در امور علمی و پژوهشی.

4. توسعه نیروی انسانی (اساتید، طلاب و کارمندان) به عنوان اصلی ترین سرمایه معهد.

5. ارائه بهترین وسایل تقییم و تقویم (تشخیص خلل و ارائه راه حل).

وظایف:

1. تدوین آیین نامه داخلی.

2. ارائه برنامه های کوتاه مدت (تاکتیک) و بلند مدت یا راهبردی (استراتزیک).

3. پیشنهاد اصلاح یا تغییر در اساسنامه مطابق با مقتضیات زمان و ارائه آن به رئیس معهد .

4. ارتباط مستمر با جراید، خبر گزاری ها ، رسانه های جمعی داخلی و خارجی جهت گردآوری اخبار و اطلاعات مورد نیاز معهد.

5. آگاهی از پیشرفت ها و دستاوردهای دیگر مراکز آموزشی و دانشگاهی که در زمینه های مشابه معهد فعالیت می کنند.

6. مطالعات عمیق در ارائه ی برنامه های ارتقای کیفیت و تعیین استراتژی و چشم انداز معهد.

7. مطالعات عمیق در ارائه ی برنامه های توسعه نیروی انسانی با برگزاری دوره، اردو و کارگاه های لازم برای مخاطبین و مهارت های هدف.

8. بررسی عملکرد تمامی واحد های زیر مجموعه معهد و دادن گزارش به رئیس معهد و مجلس معهد.

9. تهیه گزارش عملکرد سالانه و ارائه آن به رئیس معهد.

اعضاء:

بمنظور تهیه و تدوین برنامه های مختلف آموزشی، پژوهشی و ... و بررسی امور معهد ، شورای تحقیق، برنامه ریزی و توسعه تشکیل می گردد که اعضای آن عبارتند از:

1. معاون نظارت و برنامه ریزی.

2. معاون نظارت و برنامه ریزی در هر رشته.

3. معاون نظارت و برنامه ریزی تحصیلات تکمیلی.

ملاحظه:

1. این معاونت شبیه اتاق فکر عمل می کند و به منظور عدم تداخل با سایر معاونت ها ، مسئولیت اجرایی در حوزه دیگر معاونت ها ندارد.

2. نظارت و برنامه ریزی باید در دستور کار همه معاونت ها باشد و ایجاد معاونت مستقل به معنی معاف بودن بقیه معاونت ها نیست بلکه هدف اصلی تاکید و ترکیز بیشتر بر این امر می باشد.