تماس با ما

  33   73 51 071 52 - داخلی2

  33   73 51 071 52 - داخلی5

  info [@] hiis [.] ir

  74 33 16 13 68

3000 46 03 62 73 33  

  فارس، لارستان، اوز، بلوار امیر راد، خیابان زمین پیما 2، ساختمان اداری آموزشی مدرسه احمدیه