معرفی معاونت امور طلاب معهد

تعریف:

معاونت امور طلاب مرجع برنامه ریزی و پیگیری امور طلاب می باشد که به پیشنهاد رئیس معهد و تصویب مجلس انتخاب می گردد.

اهداف:

1. تحقق اهداف مرتبط به طلاب (که بعنوان ثمره و نتیجه همه تلاشها و امکانات در معهد می باشند).

رسیدگی به امور رفاهی و خدماتی طلاب در بخشهای مختلف.

2. پیشرفت همه جانبه طلاب.

 وظایف:

1. تدوین آیین نامه داخلی.

2. اداره کلیه ی امور مرتبط با طلاب.

3. مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات طلاب.

4. ایجاد سیستم مشاوره بعد از تدوین و پیشنهاد اصول کلی مشاوره ی طلاب.

5. نظارت و برنامه ریزی برای پیشرفت طلاب در زمینه های مختلف علمی، عقیدتی، تربیتی، اخلاقی و فرهنگی.

6. ایجاد رابطه مناسب و سالم میان اساتید، طلاب و کارکنان بر اساس احترام متقابل.

7. برنامه ریزی و اجرای فعالیت های مربوط به ورزش و تربیت بدنی.

8. تلاش در ایجاد امکانات بهتر و شرایط رفاهی مناسب تر برای طلاب.

9. نظارت بر روند فعالیت شورای طلاب هر رشته و شورای مرکزی طلاب و تلاش برای تقویت آن.

10. تهیه گزارش عملکرد سالانه و ارائه آن به رئیس معهد.

اعضاء:

بمنظور تهیه و تدوین برنامه های مختلف در زمینه  امور طلاب و فراهم نمودن امکانات لازم برای رشد فکری، روحی و جسمی و تأمین نیازهای رفاهی طلاب "شورای امور طلاب" تشکیل می گردد که اعضای آن عبارتند از:

1. معاون امور طلاب معهد.

2. معاون امور طلاب هر رشته.

3. معاون امور طلاب تحصیلات تکمیلی.

4. نماینده شورای مرکزی طلاب.

5. نماینده طلاب تحصیلات تکمیلی.