معرفی معاونت پژوهشی معهد

تعریف:

معاونت پژوهشی مرجع تصمیم گیری در مورد امور پژوهشی و تحقیقاتی معهد می باشد که به پیشنهاد رئیس معهد و تصویب مجلس انتخاب می گردد.

اهداف:

1. تلاش در روشمند و هدفمند کردن تحقیقات علمی و پژوهشی اساتید.

2. تلاش برای ارائه مقالات علمی به منظور بالا بردن راندمان علمی معهد.

3. تقویت علمی اساتید و ایجاد فضای علمی در معهد.

وظایف:

1. تدوین آیین نامه داخلی پژوهشی.

2. نظارت بر کلیه امور پژوهشی معهد.

3. بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی تحقیقاتی.

4. مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه معهد.

5. تماس با مؤسسات علمی داخلی و خارجی به منظور کسب اطلاعات پژوهشی و در صورت امکان همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی.

6. برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیات علمی از فرصت مطالعاتی و پژوهشی داخل و خارج برابر ضوابط مصوب.

7. تهیه برنامه پژوهشی معهد و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت برای طرح و تصویب در مجلس معهد.

8. همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سیمینارها و کنفرانس های علمی.

9. نظارت و برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت تحقیق و پژوهشی طلاب مخصوصا در مورد "بحث".

10. نظارت و پیگیری چاپ مجله علمی معهد.

11. تهیه گزارش عملکرد سالانه و ارائه آن به رئیس معهد.

اعضاء:

بمنظور تهیه و تدوین برنامه های آموزشی و پیشنهاد آن به مجلس معهد و کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات در زمینه فعالیت های پژوهشی "شورای پژوهشی" تشکیل میگردد که اعضای آن عبارتند از:

1. معاون پژوهشی معهد.

2. معاون پژوهشی هر رشته.

3. معاون پژوهشی تحصیلات تکمیلی.