دفتر استعدادهای برتر

ایجاد زمینه های مناسب برای شناسایی، هدایت و حمایت استعداد و خلاقیت انسانی و شکوفایی آن از راهکارهای معهد برای تحقق اهداف خود می باشد. بر این اساس و با توجه به رعایت تفاوت های فردی، معاونت آموزشی معهد، دفتر استعدادهای برتر را به منظور شناسایی و حمایت از طلابی که برخوردار از شرایط می باشند، تشکیل می دهد.

برای تشخیص استعدادهای برتر سه شاخص: شناخت (بهره هوشی)، خلاقیت و انگیزش به عنوان مبنا قرار می گیرد.

شورای آموزشی معهد دستورالعمل نحوه انتخاب استعدادهای برتر، وظایف دفتر، تسهیلات لازم برای طلاب را تهیه و به تصویب             می رساند.

اهداف:

1- فراهم سازی زمینه‎های پرورش استعدادهای برتر و کمک به پیشرفت علم و دانش.

2- توجه بیشتر به تفاوتهای فردی در جهت شکوفایی استعدادهای برتر.

3- شناسائی طلاب مستعد و جهت دهی آنها به رشته‎ها بر اساس استعداد آنان.

وظایف:

این دفتر نسبت به استعدادهای برتر وظایف زیر را به عهده دارد:

1- تهیه و تدوین دستور العمل دفتر استعداهای برتر.

2- شناسائی طلاب مشمول دستورالعمل‎های استعدادهای برتر.

3- ایجاد بستر مناسب علمی، فرهنگی و رفاهی.

4- به کارگیری تکنولوژی جدید در جهت دسترسی به اخبار و مطالب علمی.

5- توانمند سازی طلاب با برگزاری کارگاههای تخصصی.

6- تعیین استاد مشاور جهت طلاب برخوردار از شرایط.

7- برگزاری بازدیدهای علمی.

8- برنامه ریزی جهت تحصیلات تکمیلی در داخل و خارج.