دفتر آموزش های آزاد

به منظور گسترش و توسعه دامنه فعالیت آموزش در معهد عالی و انعطاف پذیری در پاسخگویی به نیاز جامعه به عنوان یک راهکار، دفتر آموزش‎های آزاد زیر نظر معاونت آموزشی تشکیل   می گردد. این دفتر مسئول اجرای آموزشهایی می باشد که به روشی غیر از روش های سنتی (رو در رو) عمل می گردد.

در این روش ها بدون اینکه استاد و طلبه در یک فضای فیزیکی جمع شوند از طریق مجازی درس ارائه می گردد.

ثبت نام از داوطلبان، بررسی راههای ارائه بهتر خدمات علمی، برنامه ریزی و حرکت در مسیر توسعه، آموزش های همگانی تا رسیدن به ایجاد دانشگاه مجازی از وظایف این دفتر می باشد.

شرایط ثبت نام، میزان شهریه، ماده درسی و نحوه ارائه آن، تاریخ آزمون و نحوه برگزاری آن، شرایط نوشتن بحث، نحوه کارآموزی و نحوه صدور مدارک در آیین نامه داخلی این دفتر که توسط شورای آموزشی معهد تهیه می گردد مشخص خواهد شد.