اداره امتحانات

مقدمه:

امتحانات نوعی ارزیابی از روش کار استاد، سیستم، منهج و طلاب است. هدف از فعالیتهای آموزشی، ایجاد تغییرات مطلوب در فراگیران می‎باشد.

برای سامان دهی بخش امتحانات و ایجاد هماهنگی در برگزاری آن، معاون آموزشی معهد شخصی را به عنوان مسئول اداره‌ی امتحانات انتخاب می‌نماید.

وظایف:

1- پیگیری و نظارت در برگزاری دقیق امتحانات در اقسام، تحصیلات تکمیلی، داوطلبان آزاد و امتحانات جبرانی از ابتدا تا انتها، از طریق معاون آموزشی قسم.

2- نظارت بر تحویل به موقع پایان ‌نامه‌ها و مناقشه آن.

3- تعیین تاریخ طرح سئوال و ابلاغ آن به معاون آموزشی اقسام.

4- تنظیم ریز نمرات چهارساله و دانشنامه پایان دوره پس از صدور گواهی پایان دوره‌ی کارآموزی

تبصره: ریز نمرات و دانشنامه به زبانهای دیگر با تأیید مدیر قسم مربوطه صادر میشود.

5- شرکت در جلسات شورای آموزشی معهد.

6- ارائه گزارش امتحانات به معاونت آموزشی در هر نیمه.

7- نظارت بر امتحانات در تمامی مراحل آن.