هیأت علمی معهد

براي ايجاد وحدت رويه در امور آموزشي معهد و انتقال تجربيات بين اقسام و كمك به پويايي هیأت علمي و گروههاي تخصصي هر قسم، هيأت علمي معهد تشكيل ميگردد.

تعريف:

هيأت علمي معهد مرجع ساماندهی فعالیتهای هیأت علمی قسم و گروههای تخصصی است. و مسئول ارائه راه‎حل‎های آموزشی و علمی در راستای تقویت منهج آموزشی می‎باشد.

اعضاء:

1- معاون آموزشي معهد.

2- معاون آموزشی هر قسم.

3- رئيس هیأت علمي تحصيلات تكميلي.

4- رؤساي گروههاي تخصصي هر قسم.

 

*1- معاون آموزشي معهد، رئيس هيأت علمي معهد ميباشد. و لازم است در اولين جلسه فردي را به عنوان معاون و فردي را به عنوان منشي تعيين نمايد.

*2- به پيشنهاد هر كدام از اعضاي هيأت علمي معهد و تائيد رئیس، حضور افراد ديگر در جلسه(بدون برخورداری از حق رأي) بلامانع است.

وظایف:

1- تشكيل جلسات (لازم است هيأت علمي معهد در هر سال 3 جلسه برگزار نمايد).

توجه: در صورت تقاضاي رئيس معهد يا رئيس هيأت علمي معهد يا يك سوم اعضاء جلسه فوق العاده تشكيل ميشود.

2- بررسي پيشنهادات شورای آموزشی، هیأت علمي و گروههاي تخصص اقسام در ارتباط با منهج.

3- استماع گزارش رؤساي هیأت علمي اقسام و تحصيلات تكميلي.

توجه: گزارش هیأت علمي شامل عملكرد گروههاي تخصصي نيز ميشود.

4- تهيهي پيشنهادات در راستاي تغییر و تقويت منهج آموزشي.