شورای آموزشی معهد

به منظور تهیه، تدوین و پیشنهاد برنامه‌های آموزشی به مجلس معهد و کمک به امور اجرائی و فراهم آوردن امکانات در زمینه‌ی آموزش، این شورا تشکیل می‌گردد.

اعضاء:

1) معاون آموزشی معهد.

2) رئیس اداره‎ی امتحانات.

3) رئیس اداره‎ی کارآموزی.

4) معاون آموزشی اقسام.

5) معاون آموزشی تحصيلات تکميلي.

6) رئيس دفتر استعدادهاي برتر.

7) رئيس دفتر آموزش‏هاي آزاد.

توجه:

1- رياست شوراي آموزشی به عهده معاون آموزشی معهد می‌باشد.

 2- جلسات شورا هر ماه يکبار تشکيل خواهد شد و معاون آموزشی معهد در صورت نیاز مي‌تواند اعضاي شورا را براي تشکيل جلسات فوق العاده دعوت نماید.

 3- جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات با اکثريت آراي حاضرین در جلسه اتخاذ خواهد شد.