معاون آموزشی رشته ها

به منظور بهتر انجام گرفتن روند آموزش در اقسام، معاون آموزشی معهد با هماهنگی مدیر قسم شخصی را به سمت معاون آموزشی قسم انتخاب می‌نماید.

توجه: فعالیت معاونت آموزشی قسم در هر دو بخش معادل هفت ساعت تدریس و در یک بخش معادل پنج ساعت تدریس محسوب      می گردد.

وظایف:

1- آگاهی کامل به مصوبات آموزشی.

2- حضور در جلسات شورای آموزشی معهد، هیأت علمی معهد و هیأت علمی قسم.

3- توجیه و تبیین آیین نامه آموزشی معهد برای طلاب سال اول.

4- جلسه با طلاب هر کلاس در هر ماه یک بار.

5- نظر سنجي از طلاب در آخر هر سال براي معرفي استاد نمونه.

6- جلسه عمومی با طلاب در صورت تقاضای طلاب.

7- توجیه و تبیین مصوبات معاونت آموزشی معهد.

8- توجیه اساتید در به عهده گرفتن دروسی که مربوط به گرایش‌های تخصصی آنان است.

9- نظارت بر حسن تقسیم دروس در برنامه درسی و توجه به رعایت زمان بندی ساعات درسی.

10- طرح و ارائه راهکارهای مناسب جهت تقویت برنامه های آموزشی.

11- شناسائی استعداد طلاب، خصوصا طلاب سال چهارم با مشورت مدیر، ناظم، اساتید و خود طلاب و ارائه آن به قسمت کارآموزی.

12- تهیه‌ی گزارش عملکرد خود و ارائه آن در جلسه شورای آموزشی.

13- ارائه گزارشی از عملکرد خود هر یک ماه و نیم یکبار به مدیر قسم.

14- بررسی کیفی و کمّی مقرری هر ماده درسی در اواسط و اواخر هر نیمه و ارائه آن به معاونت آموزشی معهد.

15- تذکر به اساتیدی که منهج را رعایت نکرده اند.

16- تحویل غیبت اساتید از مدیر قسم و ارسال آن در آخر هر نیمه به معاونت آموزشی معهد.

17- هماهنگی و همکاری با مدیر در فعالیت های آموزشی قسم.

18- نظارت بر گروههای تخصصی.

19- نظارت کلی بر امتحانات.

20- حضور در كميته پذيرش و دقت در گزینش طلاب.