شورای اداری و مالی معهد

به منظور تهیه، تدوین و پیشنهاد برنامه‌های اداری و مالی به اداره معهد، و اشراف و نظارت بر امور اجرائی معاونت اداری و مالی معهد، این شورا تشکیل می‌گردد.

اعضاء:

1) معاون اداری و مالی معهد.

2) معاون اداری و مالی اقسام و تحصیلات تکمیلی.

3) حسابدار معهد.

توجه:

1- رياست شوراي اداری و مالی به عهده معاون اداری و مالی معهد می‌باشد.

2- جلسات شورا هر یک ماه و نیم يکبار تشکيل خواهد شد و معاون اداری و مالی معهد در صورت ضرورت مي‌تواند اعضاي شورا را براي تشکيل جلسات فوق العاده دعوت نماید.

3- جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات با اکثريت آراي حاضرین در جلسه اتخاذ خواهد شد.

4- وظایف شورای اداری و مالی معهد همان وظایف معاونت اداری و مالی معهد می باشد.