حسابدار معهد

جهت انجام امور حسابداری، فردی توسط معاون اداری و مالی معهد به عنوان حسابدار معهد انتخاب می‎شود.

وظایف:

1- شرکت در جلسات شورای اداری و مالی معهد.

2- تهیه و تنظیم جدول حقوقی کلیه پرسنل معهد.

3- ثبت درآمدها و هزینه های معهد در دفتر کل و گزارش آن به معاونت اداری و مالی معهد.

4- ثبت اموال معهد و زیر مجموعه ها در دفتر اموال.

5- پرداخت به موقع هزینه های معهد و حقوق تمامی پرسنل از سبد مالی مشترک.

6- ثبت دریافت ها و پرداخت های صندوق ذخیره پرسنل معهد.