معاون اداری و مالی رشته ها

به منظور بهتر انجام گرفتن روند اداری و انسجام در امور مالی رشته های تحصیلی، معاون اداری و مالی معهد و مدیر رشته ی تحصیلی، معاون اداری و مالی آن رشته را انتخاب می‌نمایند.

وظایف:

1- آگاهی و اطلاع از مصوبات اداری و مالی معهد.

2- حضور در جلسات شورای اداری و مالی معهد.

3- توجیه و تبیین آيین نامه اداری و مالی و مصوبات معهد به طلاب و پرسنل قسم.

4- بررسی مشکلات اداری و مالی قسم و انعکاس آن به مدیر.

5- اجرای آیین نامه و مصوبات معاونت اداری و مالی معهد.

6- طرح و ارائه برنامه جهت تقویت و بالا بردن کیفیت امور اداری و مالی.

7- تهیه‌ گزارش عملکرد خود و ارائه آن در جلسه شورای اداری و مالی معهد.

8- ارائه گزارش مکتوب عملکرد خود هر یک ماه ونیم به مدیر قسم.

9- هماهنگی و همکاری با مدیر در فعالیت های اداری و مالی قسم.

10- جانشینی مدیر قسم در صورت عدم حضور.

11- اعلان شرایط و موعد ثبت نام و پذیرش نهایی.

12- آمارگیری از اموال مدرسه و حفظ و نگه داری آن.

13- بررسي حضور و غیاب طلاب و کادر اداری.

14- معرفی کادر اداری جهت تشویق یا توبیخ به مدیریت قسم.

15- نظارت بر بایگانی و طبقه بندی پرونده های اداری و مالی قسم.