معاون اداری و مالی معهد

معاون اداری و مالی که معاون رئیس معهد نیز می باشد، به پیشنهاد رئیس و تصویب مجلس انتخاب می گردد، و مدت فعالیت ایشان تا پایان مدت ریاست معهد میباشد.

وظایف:

1- تشکیل جلسات شورای اداری و مالی معهد.

2- نظارت بر اجرای دقیق مصوبات و دستورالعمل های اداری در بعد کیفی و کمّی با همکاری معاون اداری و مالی اقسام.

3- اشراف و نظارت بر عملکرد معاونت های اداری و مالی اقسام.

4- عزل و نصب معاون اداری و مالی اقسام با مشارکت مدیر قسم و ابلاغ حکم آنان.

5- تنظیم بودجه سالانه و ارائه آن به رئیس معهد.

6- ارتباط با مؤسسات اداری و مالی به منظور کسب اطلاعات، و در صورت امکان همکاری در امور اداری و مالی و مبادله خدمات اداری.

7- بررسی نیازها و مشکلات اداری و مالی اقسام و پرسنل و سعی در رفع آن.

8- دستور پرداخت به موقع حقوق پرسنل از سبد مالی مشترک.

9- جذب بودجه و تقویت صندوق ذخیره پرسنل معهد و اعطای قرض به واجدین شرایط.

10- شرکت در جلسات مجلس معهد، شورای معهد و شورای اداری و مالی معهد.

11- ارزیابی کادر اداری نمونه در پایان سال و ارائه آن به ریاست معهد جهت تشویق (طبق دستورالعمل).

12- ارزیابی فعالیت‌ها و عملکرد سالانه معاونت اداری و مالی معهد.

13- تهیه‌ی گزارش عملکرد سالانه و ارائه آن به رئیس معهد.

14- نظارت بر امور استخدامی، احکام ترفیع و بازنشستگی.

15- نظارت بر وصول درآمدها و کمک های مردمی در چارچوب مقررات.

16- صدور دستور پرداخت هزینه های معهد.

17- امضا و مهر نمودن مکاتبات اداری و اسناد مالی معهد.

18- برگزاری دوره‎های تقویت امور اداری جهت پرسنل اداری.