جستجو
نویسنده
مستندات

نمونه فرم های اداری مصوب

لیست نمونه فرم های مصوب اداری معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایرانردیفشماره و کد فرمنام و موضوع فرملینک دریافت11-(م الف م)-97/8جدول پیگیری کارهای اداری به جهات مختلف 22-(م الف م)-97/8لیست مشخصات پرسنل 33-(م الف م)-97/8لیست مشخصات طلاب 44-(م الف م)-97/8لیست مشخصات دانش آموختگان 55-(م الف ادامه

فرم های آموزشی

عنوان فرملینک دریافتملاحظاتمشخصات فردی کارورز ارزشیابی کارورز فرم مشخصات فردي استعداد برتر معرفي نامه استعداد برتر معرفي مشاور طلبه استعداد برتر ارزشيابي استعداد برتر (پايان نيمسال اول) ارزشيابي استعداد برتر (پايان سال) خطه بحث (سال چهارم عالی)   (راهنمای تنظیم) طرح درس (اساتید)(راهنمای تنظیم)   ادامه

منهج رشته تفسیر (نظام سالی)

منهج دروس رشته تفسیرنام درسکلاس دومکلاس سومکلاس چهارمکل دروسعقیدهـــحفظ قرآنجزء 3 و 4جزء 5 و 6جزء 7 و 8اصول تفسیرــــــمناهج تفسیرــــــتفسیرمفردات قرآنــــــاعجاز  قراآت و تأثیر آن در تفسیرــــــنحو و صرفادب جاهلیــــــفقه اللغةــــــبلاغتـــاسالیب بلاغی قرآنــــــاصول فقهفقهمیراثــــــحدیثفقه ادامه

منهج رشته دعوت و اصول دین (نظام سالی)

منهج دروس رشته دعوت و اصول دیننام درسکلاس دومکلاس سومکلاس چهارمکل دروسعقیدهفقه الدعوةـــحفظ قرآنجزء 3 و 4جزء 5 و 6جزء 7 و 8تفسیرحدیثفقهاصول فقهمیراثــــــاصول دعوتـــتاریخ دعوتــــــتاریخ سیاسیتاریخ معاصرـــــــــادیان و فرقــــــمتونی از تورات و انجیلــــــنحو و صرفبلاغتـــادبــــــفقه اللغةــــــ ادامه

منهج رشته شریعت (نظام سالی)

منهج دروس رشته شریعت  نام درسکلاس دومکلاس سومکلاس چهارمکل دروسعقیدهـــ  ـــفقه الدعوةـــحفظ قرآنجزء 3 و 4جزء 5 و 6جزء 7 و 8تفسیراسانیدــــــحدیثفقهاصول فقهقواعد فقهــــــسیاست شرعیــــــمیراثـــمقاصد شریعتــــــادیان و فرقــــــتاریخ اسلامنحو و صرفبلاغتـــفقه اللغةــــــادبــــــ  ادامه

منهج رشته اصول دین (نظام ترمی)

رشته اصول دین (ترم 1) [مشترک با دعوت]ردیفکد مادهعنوان مادهنوع مادهتعداد واحدپیش نیازنظریعملی1 حديث 1عمومی1 2 تفسير 1اصلي2 3 علوم قرآنپایه2 4 فلسفه اسلامياصلي1 5 فن بيان و تعبيراصلي1 6 ادب 1پایه1 7 علوم حديث و تخريجپایه1 8 نحو و صرف 1پایه2 9 اصول فقه 1عمومی1 10 حفظ قرآن 1عمومی1 11 فقه ادامه

منهج رشته دعوت (نظام ترمی)

رشته دعوت (ترم 1) [مشترک با اصول دین]ردیفکد مادهعنوان مادهنوع مادهتعداد واحدپیش نیازنظریعملی1 حديث 1عمومی1 2 تفسير 1اصلي2 3 علوم قرآنپایه2 4 فلسفه اسلامياصلي1 5 فن بيان و تعبيراصلي1 6 ادب 1پایه1 7 علوم حديث و تخريجپایه1 8 نحو و صرف 1پایه2 9 اصول فقه 1عمومی1 10 حفظ قرآن 1عمومی1 11 فقه ادامه

منهج رشته تفسیر (نظام ترمی)

رشته تفسیر (ترم 1)ردیفکد مادهعنوان مادهنوع مادهتعداد واحدپیش نیازسرفصل مادهنظریعملی114201اصول تفسير 1تخصصي2  214206تفسير روايي 1تخصصي3 اصول تفسیر 1 (هم نیاز)314204مکاتب تفسيري 1تخصصی2  414214مفردات 1تخصصی2  513209ادب جاهلي 1اصلي1  612201حفظ قرآن 1پايه1  712001علوم حديث و تخرجپایه1  813201نحو و صرف ادامه

منهج رشته شریعت (نظام ترمی)

رشته شربعت (ترم 1)رديفکد مادهعنوان مادهنوع مادهتعداد واحدپيش نيازسرفصل مادهنظريعملي114109احادیث احکام 1تخصصی2 علوم حدیث (هم نیاز)214101تفسیر آیات احکام 1تخصصی2  313103تاریخ فقه اسلامیاصلی1  413101مدخل اصول فقهاصلی1  513102مدخل فقه شافعياصلی1  612102علوم حدیثپایه2  712005نحو و صرف 1پایه2  811028حفظ ادامه

منهج نظام جدید (ترمی واحدی)

مقرری امتحانات داوطلبین آزادتوجه:1. فایل های pdf مربوط به هر درس را دانلود نموده و طبق آن مطالعه کنید.2. مراجع معرفی شده در فایل pdf را از کتابخانه سایت دانلود نمایید. جهت دریافت فایل pdf دروس با توجه به نظام تحصیلی خود بر روی رشته مربوطه کلیک کنید: نظام سالی (قدیم)نظام ترمی ( جدید)رشته شریعترشته ادامه