منهج رشته تفسیر (نظام سالی)

منهج دروس رشته تفسیر

نام درسکلاس دومکلاس سومکلاس چهارم
کل دروس
عقیدهـــ
حفظ قرآن

جزء 3 و 4

جزء 5 و 6جزء 7 و 8
اصول تفسیر

ــــــ
مناهج تفسیرــــــ
تفسیر

مفردات قرآنــــــ
اعجاز  
قراآت و تأثیر آن در تفسیر

ــــــ
نحو و صرف
ادب جاهلیــــــ
فقه اللغةــــــ
بلاغتـــ
اسالیب بلاغی قرآنــــــ

اصول فقه
فقه
میراثــــــ
حدیث
فقه الدعوةـــ
تاریخ اسلام
ادیان و فرقــــــ