منهج رشته دعوت و اصول دین (نظام سالی)

منهج دروس رشته دعوت و اصول دین

نام درسکلاس دومکلاس سومکلاس چهارم
کل دروس
عقیده
فقه الدعوةـــ
حفظ قرآنجزء 3 و 4جزء 5 و 6

جزء 7 و 8

تفسیر
حدیث
فقه
اصول فقه
میراثــــــ
اصول دعوتـــ
تاریخ دعوتــــــ
تاریخ سیاسی
تاریخ معاصرـــــــــ
ادیان و فرقــــــ
متونی از تورات و انجیلــــــ
نحو و صرف
بلاغتـــ
ادبــــــ
فقه اللغةــــــ