منهج رشته شریعت (نظام سالی)

منهج دروس رشته شریعت
 

نام درسکلاس دومکلاس سومکلاس چهارم
کل دروس
عقیدهـــ
 
ـــ
فقه الدعوةـــ
حفظ قرآنجزء 3 و 4جزء 5 و 6جزء 7 و 8
تفسیر
اسانیدــــــ
حدیث
فقه
اصول فقه
قواعد فقهــــــ
سیاست شرعیــــــ
میراثـــ
مقاصد شریعتــــــ
ادیان و فرقــــــ
تاریخ اسلام
نحو و صرف
بلاغتـــ
فقه اللغةــــــ
ادبــــــ