منهج رشته اصول دین (نظام ترمی)
رشته اصول دین (ترم 1) [مشترک با دعوت]
ردیفکد مادهعنوان مادهنوع مادهتعداد واحدپیش نیاز
نظریعملی
1 حديث 1عمومی1 
2 تفسير 1اصلي2 
3 علوم قرآنپایه2 

4

 فلسفه اسلامياصلي1 
5 فن بيان و تعبيراصلي1 
6 ادب 1پایه1 
7 علوم حديث و تخريجپایه1 
8 نحو و صرف 1پایه2 
9 اصول فقه 1عمومی1 
10 حفظ قرآن 1عمومی1 
11 فقه 1عمومی1 
12 مرجع شناسي و روش تحقيق*پایه1 
مجموع واحد150 
15

* انتخاب ماده (مرجع شناسی و روش تحقیق) در ترم اول اجباری می باشد.

 

رشته اصول دین (ترم 2)
ردیفکد مادهعنوان مادهنوع مادهتعداد واحدپیش نیازسرفصل ماده
نظریعملی
1 کلام 1تخصصی2   
2 ادیان 1تخصصی2   
3 تفسیر 2اصلی2   

4

 منطقاصلي1   
5 ادب 2پایه1   
6 نحو و صرف 2پایه2   
7 مقاله نویسی*پایه1   
8 حفظ قرآن 2عمومی1   
9 فقه 2عمومی2   
10 حدیث 2عمومی1   
مجموع واحد150  
15

* انتخاب ماده (مقاله نویسی) در ترم دوم اجباری می باشد.

 

رشته اصول دین (ترم3)
ردیفکد مادهعنوان مادهنوع مادهتعداد واحدپیش نیازسرفصل ماده
نظریعملی
1 کلام 2تخصصی2   
2 ادیان 2تخصصی2   
3 تفسیر 3اصلی2   

4

 سیرت تحلیلیاصلي1   
5 نحو و صرف 3پایه2   
6 بلاغت 1پایه1   
7 حفظ قرآن 3عمومی1   
8 اصول فقه 2عمومی2   
9 فقه 3عمومی1   
10 حدیث 3عمومی1   
مجموع واحد150  
15