منهج رشته دعوت (نظام ترمی)
رشته دعوت (ترم 1) [مشترک با اصول دین]
ردیفکد مادهعنوان مادهنوع مادهتعداد واحدپیش نیاز
نظریعملی
1 حديث 1عمومی1 
2 تفسير 1اصلي2 
3 علوم قرآنپایه2 

4

 فلسفه اسلامياصلي1 
5 فن بيان و تعبيراصلي1 
6 ادب 1پایه1 
7 علوم حديث و تخريجپایه1 
8 نحو و صرف 1پایه2 
9 اصول فقه 1عمومی1 
10 حفظ قرآن 1عمومی1 
11 فقه 1عمومی1 
12 مرجع شناسي و روش تحقيق*پایه1 
مجموع واحد150 
15

* انتخاب ماده (مرجع شناسی و روش تحقیق) در ترم اول اجباری می باشد.

رشته دعوت (ترم 2)
ردیفکد مادهعنوان مادهنوع مادهتعداد واحدپیش نیازسرفصل ماده
نظریعملی
1 ادیان و فرق 1تخصصی2   
2 فقه الدعوه 1تخصصی1   
3 تفسیر 2اصلی2   

4

 تاریخ سیاسی و اجتماعی اسلام 1اصلي2   
5 ادب 2پایه1   
6 نحو و صرف 2پایه2  
7 مقاله نویسی*پایه1   
8 حفظ قرآن 2عمومی1   
9 فقه 2عمومی2  
10 حدیث 2عمومی1  
مجموع واحد150  
15

* انتخاب ماده (مقاله نویسی) در ترم دوم اجباری می باشد.

 

رشته دعوت (ترم 3)
ردیفکد مادهعنوان مادهنوع مادهتعداد واحدپیش نیازسرفصل ماده
نظریعملی
1 ادیان و فرق 2تخصصی1  
2 فقه الدعوه 2تخصصی2  
3 تفسیر 3اصلی2  

4

 تاریخ سیاسی و اجتماعی اسلام 2اصلي2  
5 نحو و صرف 3پایه2  
6 بلاغت 1پایه1  
7 حفظ قرآن 3عمومی1  
8 اصول فقه 2عمومی2   
9 فقه 3عمومی1  
10 حدیث 3عمومی1  
مجموع واحد150  
15

 

 

رشته دعوت (ترم 4)
ردیفکد مادهعنوان مادهنوع مادهتعداد واحدپیش نیازسرفصل ماده
نظریعملی
1 فقه الدعوه 3تخصصی3  
2 تاریخ دعوتتخصصی1  
3 تفسیر 4اصلی2  

4

 تاریخ سیاسی و اجتماعی اسلام 3اصلي2  
5 نحو و صرف 4پایه2  
6 بلاغت 2پایه1  
7 مقالهپایه 2 
8 حفظ قرآن 4عمومی1  
9 اصول فقه 3عمومی1   
10 فقه 4عمومی1  
11 حدیث 4عمومی1  
مجموع واحد152  
17