منهج رشته شریعت (نظام ترمی)
رشته شربعت (ترم 1)
رديفکد مادهعنوان مادهنوع مادهتعداد واحدپيش نيازسرفصل ماده
نظريعملي
114109احادیث احکام 1تخصصی2 علوم حدیث (هم نیاز)
214101تفسیر آیات احکام 1تخصصی2  
313103تاریخ فقه اسلامیاصلی1  
413101مدخل اصول فقهاصلی1  
513102مدخل فقه شافعياصلی1  
612102علوم حدیثپایه2  
712005نحو و صرف 1پایه2  
811028حفظ قرآن 1عمومی1  
911018عقیدهعمومی2  
1011101مرجع شناسی و روش تحقیق*عمومی1  
مجموع واحد150  
15

* انتخاب ماده (مرجع شناسی و روش تحقیق) در ترم اول اجباری می باشد.

 

رشته شربعت (ترم 2)
ردیفکد مادهعنوان مادهنوع مادهتعداد واحدپیش نیازسرفصل ماده
نظریعملی
114102تفسیر آیات احکام 2تخصصی2 تفسیر آیات احکام 1
214110احادیث احکام 2تخصصی2 علوم حدیث
314117اصول فقه 1تخصصی2 مدخل اصول فقه
414124فقه 1تخصصی3 

مدخل فقه شافعی

تاریخ فقه اسلامی

512006نحو و صرف 2پایه2 نحو و صرف 1
612003ادب 1پایه1  
711002مقاله نویسی *عمومی1  
811029حفظ قرآن 2عمومی1  
مجموع واحد140  
14

* انتخاب ماده (مقاله نویسی) در ترم دوم اجباری می باشد.

 

رشته شريعت (ترم 3)
ردیفکد مادهعنوان مادهنوع مادهتعداد واحدپیش نیازسرفصل ماده
نظریعملی
114111احادیث احکام 3تخصصی2 علوم حدیث
214118اصول فقه 2تخصصی2 اصول فقه 1
314103تفسير آيات احکام 3تخصصي2 تفسير آيات احکام 1
414125فقه 2تخصصي3 

مدخل فقه شافعی

تاریخ فقه اسلامی

514131قواعد فقهتخصصي1  
612004ادب 2پایه1  
712007نحو و صرف 3پایه2 نحو و صرف 2
811030حفظ قرآن 3عمومی1  
911103سياست شرعيعمومی1  
مجموع واحد150  
15

 

 

رشته شريعت (ترم 4)
ردیفکد مادهعنوان مادهنوع مادهتعداد واحدپیش نیازسرفصل ماده
نظریعملی
114104تفسیر آیات احکام 4تخصصی2 تفسیر آیات احکام 1
214112احادیث احکام 4تخصصی2 علوم حدیث
314119اصول فقه 3تخصصی2 اصول فقه 2
414126فقه 3تخصصی3 

مدخل فقه شافعی

تاریخ فقه اسلامی

512008نحو و صرف 4پایه2 نحو و صرف 3
612002فقه اللغهپایه1  
711031حفظ قرآن 4عمومی1  
811019تاریخ معاصرعمومی1  
مجموع واحد140  
14

 

رشته شريعت (ترم 5)
ردیفکد مادهعنوان مادهنوع مادهتعداد واحدپیش نیازسرفصل ماده
نظریعملی
114105تفسیر آیات احکام 5تخصصی1 تفسیر آیات احکام 1
214113احادیث احکام 5تخصصی2 علوم حدیث
314120اصول فقه 4تخصصی2 اصول فقه 3
414127فقه 4تخصصی3 

مدخل فقه شافعی

تاریخ فقه اسلامی

514132ميراث 1تخصصي2  
612009نحو و صرف 5پايه2 نحو و صرف 4
711032حفظ قرآن 5عمومی1  
811102مقدمه علم حقوقعمومی1  
مجموع واحد140  
14

 

رشته شريعت (ترم 6)
ردیفکد مادهعنوان مادهنوع مادهتعداد واحدپیش نیازسرفصل ماده
نظریعملی
114106تفسیر آیات احکام 6تخصصی2 تفسیر آیات احکام 1
214114احادیث احکام 6تخصصی2 علوم حدیث
314121اصول فقه 5تخصصی2 اصول فقه 4
414128فقه 5تخصصی3 

مدخل فقه شافعی

تاریخ فقه اسلامی

514133میراث 2تخصصی2  
612010نحو و صرف 6پایه2 نحو و صرف 5
711033حفظ قرآن 6عمومی1  
811027روش کتابت بحثعمومی1  به زودی . . .
مجموع واحد150  
15

 

رشته شريعت (ترم 7)
ردیفکد مادهعنوان مادهنوع مادهتعداد واحدپیش نیازسرفصل ماده
نظریعملی
1 تفسیر آیات احکام 7تخصصی2 تفسیر آیات احکام 1
2 احادیث احکام 7تخصصی2 علوم حدیث
3 اصول فقه 6تخصصی1 اصول فقه 5
4 فقه 6تخصصی3 

مدخل فقه شافعی

تاریخ فقه اسلامی

5 مباحث فی الاجتهاد والتجدیدتخصصی1  
6 نحو و صرف 7پایه2 نحو و صرف 6
7 بلاغت 1پایه2  
8 حفظ قرآن 7عمومی1  
مجموع واحد140  
14

 

رشته شريعت (ترم 8)
ردیفکد مادهعنوان مادهنوع مادهتعداد واحدپیش نیازسرفصل ماده
نظریعملی
1 تفسیر آیات احکام 8تخصصی1 تفسیر آیات احکام 1
2 احادیث احکام 8تخصصی2 علوم حدیث
3 اصول فقه 7تخصصی3 اصول فقه 6
4 فقه 7تخصصی2 

مدخل فقه شافعی

تاریخ فقه اسلامی

5 القضایا الفهیة المعاصرةتخصصی1  
6 المقاصد الشریعةتخصصی1  
7 نحو و صرف 8پایه2 نحو و صرف 7
8 بلاغت 2پایه2  
9 حفظ قرآن 8عمومی1  
10 قرائت مجوده 4عمومی  
مجموع واحد151  
16