معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران

معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران ، ورود
سمت های مدیریتی معهد عالی
سمتنام و نام خانوادگینام پدرسال تولدطرق ارتباطیتصویر
رئیس معهد

سیدمحمدیوسف

وخشوری

سید احمد1339

07152517333 داخلی2

09177821307

vakhshory@yahoo.com

معاون اداری و مالی

معهد

علی

رحیمی زاده

حسین1362

07152517333 داخلی2

09177624493

ali.rahimizadeh1362@yahoo.com

 

معاون آموزشی

معهد

 عقیل

سلیمانی

عبدالله1359

09176473782

aqilsoleymani2020@gmail.com

 

 معاون پژوهشی

معهد

سیدمحمدشریف

هاشمی

سیدمصطفی135709177625427 

معاون امور طلاب

معهد

سلیمان

ارجنه

محمد1352

09171680879

arjaneh52@gmail.com

 

معاون تحقیق، برنامه ریزی و توسعه

معهد

شمس الدین

احراری

عبدالمطلب1341

09177820654

shamsah6@gmail.com

مدیر رشته شریعت برادران

احمدیه اوز

خلیل

بویه

عبدالله1346

07152517444

09173813969

khalilbooyeh@gmail.com

 

 مدیر رشته شریعت خواهران

خنج

سیدحبیب الله

صدیقی

سیدعبدالرحیم1344

07152627413

09171804388

ovishabib@yahoo.com

 

 مدیر رشته دعوت و اصول دین

بندرعباس

عبدالله

ضیایی

محمد1355

07633336715

09173679067

ziaei55@gmail.com

 

مدیر رشته تفسیر

بندرلنگه

سید محمد

زارعی

سید احمد1341

07644244033

09177627518

mehdirayeneh@gmail.com

مدیر رشته قراآت

لطیفی

نادر

بیگدلی

اسماعیل1341

07152412742

09173814219

qeraatlatifi.k@gmail.com

مدیر تحصیلات تکمیلی

خنج

محمد

ابونجمی

عبدالرزاق1352

07152622689

09173821466

arefaboonajmi@yahoo.com