مقالات

نگاهی نو به مفهوم حجاب در قرآن کریم

  عنوان مقالهنگاهی نو به مفهوم حجاب در قرآن کریم  نویسندهسید محمد شریف هاشمی (استادیار معهد عالی) محل نشرمجله پژوهش های دینی سال نشر سال اول / بهار و تابستان 1394 / شماره 1 صفحاتصفحات 107 الی 129 (23 صفحه) فرمتpdfکلید واژه هاحجاب قرآنی، حجاب رفتاری، حجاب گفتاری، حجاب پوششی، فلسفه حجاب.الحجاب ادامه

محکمات و متشابهات یا آیات اصلی و فرعی

  عنوان مقالهمحکمات و متشابهات یا آیات اصلی و فرعی  نویسندهعبدالظاهر سلطانی (استادیار معهد عالی) محل نشرمجله پژوهش های دینی سال نشر سال اول / بهار و تابستان 1394 / شماره 1 صفحاتصفحات 90 الی 106 (17 صفحه) فرمتpdfکلید واژه هامحکمات، متشابهات، أم الکتاب، فتنه، تأویل.المحكمات، المتشابهات، ام الكتاب، ادامه

ازدواج با فرزند خوانده از منظر شرع، قانون و اخلاق

  عنوان مقالهازدواج با فرزند خوانده از منظر شرع، قانون و اخلاق  نویسندهمحمد روستائی (عضو هیأت علمی معهد عالی) محل نشرمجله پژوهش های دینی سال نشر سال اول / بهار و تابستان 1394 / شماره 1 صفحاتصفحات 73 الی 89 (17 صفحه) فرمتpdfکلید واژه هاازدواج، فرزند خوانده، سرپرست، قانون، اخلاق.الزواج، المتبىنَّی، ادامه

روش استنباط امام بخاری ازآیات قرآن درپرتوعناوین ابواب صحیح بخاری

  عنوان مقالهروش استنباط امام بخاری ازآیات قرآن درپرتوعناوین ابواب صحیح بخاری  نویسندگانعبدالغفار جاوید (عضو هیأت علمی معهد عالی)عبدالقادر اکرامی (عضو هیأت علمی معهد عالی) محل نشرمجله پژوهش های دینی سال نشر سال اول / بهار و تابستان 1394 / شماره 1 صفحاتصفحات 53 الی 72 (20 صفحه) فرمتpdfکلید واژه ادامه

حقوق و آزادی های مدنی شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی

  عنوان مقالهحقوق و آزادی های مدنی شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی  نویسندهمحمد امین امینی (عضو هیأت علمی معهد عالی) محل نشرمجله پژوهش های دینی سال نشر سال اول / بهار و تابستان 1394 / شماره 1 صفحاتصفحات 31 الی 52 (22 صفحه) فرمتpdfکلید واژه هااهل ذمه، جزیه، حقوق شهروندی، غیر مسلمان.أهل الذمة، ادامه

کفر و تکفیر در قرآن و سوء برداشت از آن

  عنوان مقالهکفر و تکفیر در قرآن و سوء برداشت از آن  نویسندهدکتر محمد ابونجمی (استادیار معهد عالی) محل نشرمجله پژوهش های دینی سال نشر سال اول / بهار و تابستان 1394 / شماره 1 صفحاتصفحات 9 الی 30 (22 صفحه) فرمتpdfکلید واژه هاکفر، کافر، تکفیر، ایمان، مؤمن.الکفر، الکافر، التکفیر، الإيمان، ادامه