روش استنباط امام بخاری ازآیات قرآن درپرتوعناوین ابواب صحیح بخاری

 

 عنوان مقالهروش استنباط امام بخاری ازآیات قرآن درپرتوعناوین ابواب صحیح بخاری
  نویسندگان

عبدالغفار جاوید (عضو هیأت علمی معهد عالی)

عبدالقادر اکرامی (عضو هیأت علمی معهد عالی)

 محل نشرمجله پژوهش های دینی
 سال نشر سال اول / بهار و تابستان 1394 / شماره 1
 صفحاتصفحات 53 الی 72 (20 صفحه)
 فرمتpdf
کلید واژه ها

قرآن، استنباط، امام بخاری، صحیح بخاری.

القرآن الکریم، الاستنباط، الإمام البخاری، صحیح البخاری.

Quran, interpretation ,Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Imam Bukhari.

 

دریافت فایل:

فارسی (کامل)

عربی ( چکیده)

العربیة (الملخص)

 انگلیسی (چکیده)

(English (Abstract