مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهش های دینی
عنوان
مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهش های دینی
صاحب امتیازمعهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران
به کوشش
سید محمدشریف هاشمی و عبدالغفار جاوید
سال برگزاریبهمن ماه 1398
دانلود فایل