اسامی پذیرفته شدگان جهت دعوت به مصاحبه علمی مقطع فوق لیسانس ـ سال تحصیلی 01-1400

به اطلاع داوطلبین ثبت نام در مقطع فوق لیسانس معهد عالی می رساند:

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی جهت دعوت به مرحله مصاحبه علمی به شرح ذیل می باشد:

 

رشته شریعترشته تفسیررشته دعوت

مسعود امینی

 

 

نوح رسوار

 

 

مسعود برونوس

زینب خرم

فاطمه بار

* برگزاری مصاحبه:
زمان: پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۹ صبح
مکان: مجتمع دینی خنج