معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران

معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران ، ورود
نتیجه نهایی تکمیل ظرفیت پذیرش مقطع فوق لیسانس 99-1398

به اطلاع داوطلبین شرکت کننده در آزمون تکمیل ظرفیت مقطع فوق لیسانس معهد عالی می رساند:

اسامی نهایی پذیرفته شدگان به شرح ذیل می باشد:

ردیفنام و نام خانوادگیرشتهوضعیت پذیرش
1الیاس زارعیتفسیرپذیرش
2فاطمه باقریدعوتپذیرش
3امید خرم روزشریعتپذیرش مشروط