اطلاعيه تكميل ظرفیت دوره تحصيلات تکميلي سال تحصيلي 99-1398

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

نتیجه آزمون تکمیل ظرفیت

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

نتیجه آزمون تکمیل ظرفیت

نتيجه نهايي پذیرش تکمیل ظرفیت